Algemene voorwaarden


Levering en bezorging van bestellingen  

Zie voorwaarden onder "Bestellen"

Retour

Zie voorwaarden onder "Retourneren" en "Verzenden" 

Productafbeelding

De kleuren zoals deze op je beeldscherm worden weergegeven zijn van veel factoren afhankelijk; het soort scherm, de instellingen en het omgevingslicht. Hierdoor is het dus mogelijk dat kleuren van een product iets kunnen afwijken van de kleuren op een beeldscherm.  

Toepasbaar recht

Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, als je aan al hetgeen je op grond van de overeenkomst aan LotOfRain verschuldigd bent, hebt voldaan.  

Prijs

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en andere onjuistheden. LotOfRain behoudt zich het recht ten alle tijden haar prijzen aan te passen.  

Disclaimer

LotOfRain aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. LotOfRain is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie, welke afkomstig is van de site van LotOfRain zonder voorafgaande toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.   Bezoekers/gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van LotOfRain noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, overtypen, fax, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, wat van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.  

Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven vermelde voorwaarden.


x